លេង-เล่น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : លេង
อ่านว่า : เลง
แปลว่า : เล่น
អានថា : លេន់
ภาษาอังกฤษ : Play

ตัวอย่าง : ក្មេងៗលេងលោតអន្ទាក់។
อ่านว่า : กฺเมงๆ เลง โลด อ็อนเตียะก์
แปลว่า : เด็กๆเล่นกระโดดเชื่อก
អានថា : ដេក់ៗ លេន់ ក្រៈឌោតឆឿក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น