លិត-เลีย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : លិត
อ่านว่า : เล็อด, เหลิด
แปลว่า : เลีย
អានថា : លៀ
ภาษาอังกฤษ : lick

ตัวอย่าง : ឆ្កែចូលចិត្តរាក់ទាក់ម្ចាស់ដោយការលិតដៃលិតជើង។
อ่านว่า : ชฺแกย์ โจว์ล เจิด เรียะ เตียะ มฺจ๊ะฮ์ ดอยย์ กา เหลิด ได เหลิด เจิง
แปลว่า : หมาชอบทักทายเจ้าของโดยการเลียแขนเลียขา
អានថា : ម៉ា៎ ឆ់ប ថាក់ ថាយ ច់ៅវខ៎ង ដូយ កាន លៀ ឃ៎ែន លៀ ខ៎ា

Admin : Rithy

ความคิดเห็น