លិខិតឆ្លងដែន-หนังสือเดินทาง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love


ภาษาเขมร:លិខិតឆ្លងដែន
อ่านว่า:ลิเค็ด ชลอง แดน
แปลว่า:หนังสือเดินทาง
អានថា:ណាំងស៊ឺឌើនថាង

ตัวอย่าง:ខ្ញុំទើបតែទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន
อ่านว่า:ขญม เติแต โตตวล บาน ลิเค็ด ชลอง แดน
แปลว่า:ฉันพึ่งได้รับหนังสือเดินทาง
អានថា: ឆាន់ភឹងដាយរ៉ាប់ណាំងស៊ឺឌើនថាង

Admin: Theary

ความคิดเห็น