លាលែង-ลาออก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ตามคำขอจากแฟนเพจครับ

ภาษาเขมร: ប្រធានបក្ស
อ่านว่า: ปรอเทียนปะ
แปลว่า: หัวหน้าพรรค
អានថា: ហួណាផ័ក
ภาษาอังกฤษ: Party Leader

ตัวอย่าง: លោកម៉ម សូណង់ដូ លាលែងពីតំណែងប្រធានបក្សសំបុកឃ្មុំ។
อ่านว่า:

โลกมอม โซน็องโด เลีย แลง ปี ด็อมแนง ปรอเทียนปะ ซ็อมบก คมม
แปลว่า: นายมอม โซน็องโด ลาออกจากจากตำแหน่งหัวหน้าพรรกรังผึ้ง
អានថា: ណាយម៉ម សូណង់ដូ ឡាអកចាកតាំនែងហួណាផ័ករ៉ាំងភឺង់

ขออภับตัวอย่างอาจจะเป็นข่าวเก่านานมากแล้วครับ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น