លប់ចោល-ยกเลิก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: លប់ចោល
อ่านว่า: ลบ จอล (สะกดกับ ล ลิงน้ะครับ)
แปลว่า: ยกเลิก หรือ ลบทิ้ง
អានថា: យក់ លើក់ ឬ លប់ធីង
ภาษาอังกฤษ: To cancel

ตัวอย่าง: ត្រាំ លប់ចោលគម្រោងទស្សនកិច្ចតំបន់គ្មានយោធានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ។
อ่านว่า:ตรำ ลบจอล กมโรง โตะสะนะเก็จ ด็อมบ็อน กเมียน โยเทีย เนิว อุปะทวีป โกเร
แปลว่า: ทรำป์ ยกเลิกโครงการเดินทางไปเยือนเขตปลอดทหารของคาบสมุทรเกาหลี
អានថា: ថ្រាំ យក់លើកឃ្រោងកានឌើនថាប៉ៃយឿនខេតប៉្លតថៈហានខ៎ខាបសៈមូត់កោវលី៎

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น