លក់-หลับ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : លក់
อ่านว่า : โละก์ หรือ ลัวะก์
แปลว่า : หลับ
អានថា : ឡាប់
ภาษาอังกฤษ : asleep

ตัวอย่าง : អានសៀវភៅមិនបានប៉ុន្មានផង លក់បាត់។
อ่านว่า : อาน เซียวเภิว เมิน บาน ปนมาน พ้อง  ลัวะก์ บัด
แปลว่า : อ่านหนังสือไม่ได้สักเท่าไหร่ หลับไปแล้ว
អានថា : អាន ណ៎ាំងស៊ឺ ម៉ៃដ់ាយ សាក់ ថ់ៅរ៉ៃ  ឡាប់ប៉ៃលែវ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น