លក់រាយ-ขายปลีก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : លក់រាយ
อ่านว่า : ลัวะก์ เรียย
แปลว่า :ขายปลีก
អានថា : ខា៎យ ព្លីក
ภาษาอังกฤษ : to retail

ตัวอย่าง : មានលក់រាយទំនិញគ្រប់ប្រភេទ។
อ่านว่า : เมียน โละก์ เรียย ตม นิงญ์ กรบ ปรอเภท
แปลว่า : มีขายปลีกสินค้าทุกชนิด
អានថា : មី ខា៎យ ព្លីក ស៊ីន ខា៑ ធូក់ ឆៈនីត់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น