រ៉ាំញីកែងជើង เพลงเขมรที่ฮิตอยู่ตอนนี้

Spread the love

มีแฟนเพจชาวไทยถามว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวแขมร์เขาฮิตเพลงอะไรกัน ผมว่าน่าจะเพลงนี้แหละครับ
ชื่อเพลง រាំញីកែងជើង
อ่านว่า ร็อม ญี แกง เจิง
หมายความว่า เต้นขยี้ส้นเท้า

ความคิดเห็น