រោម-ขน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រោម
อ่านว่า : โรม
แปลว่า : ขน
អានថា : ឃ៎ន់
ภาษาอังกฤษ : Hair

ตัวอย่าง : ខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដែលមានរោមក្រាស់។
อ่านว่า : คญม เจีย โมนุฮ์ ปฺโระฮ์ แดวล์ เมียน โรม กระฮ์
แปลว่า : ผมเป็นผู้ชายที่มีขนหนา
អានថា : ផ៎ុមប៉េន់ភ់ូឆាយធីមីឃ៎ន់ណ៎ា

Admin : Rithy

ความคิดเห็น