រោងកុន​​ โรงกน – โรงหนัง

Read Time:0 Second

IMG_0002ภาษาชาวบ้านเรียกโรงกน ถ้าจะเรียกแบบทางการคือโรงภาพยนต์ โรงหนังนี้อยู่ที่เมืองพระตะบอง มีชื่อว่าโรงหนังฮับฌุน ปัจจุบันมันถูกรื้อทิ้งทำเป็นห้องอาหารไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2516 ผมเคยไปนั่งชมภาพยนต์ที่โรงหนังนี้ในราคาตั๋วใบละ 1 บาท เขาฉายเรื่อง โทน พากษ์เขมร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %