រោងកុន​​ โรงกน – โรงหนัง

Spread the love

IMG_0002ภาษาชาวบ้านเรียกโรงกน ถ้าจะเรียกแบบทางการคือโรงภาพยนต์ โรงหนังนี้อยู่ที่เมืองพระตะบอง มีชื่อว่าโรงหนังฮับฌุน ปัจจุบันมันถูกรื้อทิ้งทำเป็นห้องอาหารไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2516 ผมเคยไปนั่งชมภาพยนต์ที่โรงหนังนี้ในราคาตั๋วใบละ 1 บาท เขาฉายเรื่อง โทน พากษ์เขมร

ความคิดเห็น