រែក-คาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រែក
อ่านว่า : แรก, เรก เสียงกึ่งกลางเรกกับแรก
แปลว่า : คาน
អានថា :  ខាន
ภาษาอังกฤษ : to bear things with a stick on shoulder like in the picture

ตัวอย่าง : ឲ្យបងជួយរែកបានទេ?
อ่านว่า : ออย บอง จวย แรก เต๊?
แปลว่า : ให้พี่ช่วยคานไหม
អានថា : ហ់ៃ ភី់ ឆ់ួយ ខាន ម៉ាយ់

ความคิดเห็น