រូបវិទ្យា-ฟิสิกส์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យា

ภาษาเขมร : រូបវិទ្យា
อ่านว่า : รูปวิดทะเยีย
แปลว่า : ฟิสิกส์
អានថា : ហ្វិស៊ីក់
English : Phisics

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តរូបវិទ្យាទេ។
อ่านว่า : คญม เมิน โซว โจลเจิด รูปวิดทะเยีย เต
แปลว่า : ฉันไม่ชอบฟิสิกส์หรอก
អានថា : ឆ៎ាន់ ម៉ៃ ខយ់ ឆប ហ្វិសីក់ រ៉ក

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น