រាងស្អាត-หุ่นดี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: រាងស្អាត
อ่านว่า: เรียง ซอาด
แปลว่า: หุ่นดี
អានថា: ហ៊ូន់ ឌី
ภาษาอังกฤษ: Good shape

ตัวอย่าง: តើគួរញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបែបណា ទើបទទួលបានរាងស្អាត?
อ่านว่า:เตาว์ กัว ญำ อาฮาเปลปรึก แบบนา เติบ โตต็วล บาน เรียง ซอ๊าด?
แปลว่า: ต้องรับประทานอาหารเช้าแบบไหน ถึงจะมีหุ่นดี?
អានថា: តង់រ៉ាប់ប្រៈថានអាហានឆោវប៊ែបណៃ៎ ធឺងចៈហ៊ូន់ឌី

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น