រមាស-แรด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រមាស
อ่านว่า : โรเมี๊ยะฮ์
แปลว่า :


แรด
អានថា : រែត
ภาษาอังกฤษ : rhino

ตัวอย่าง : តើអ្នកដែលឃើញសត្វរមាសទេ?
อ่านว่า : ตาวว์ เนียะ แดว์ล เคิงญ์ สัตว์ โรเมี๊ยะฮ์เต
แปลว่า : คุณเคยเห็นตัวแรดไหม
អានថា : ឃូន់ ឃើយ ហេន់ តួ រែត ម៉ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น