រមាស-ระมาศ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : រមាស
อ่านว่า : โร เมียะห์
แปลว่า : ระมาศ หรือ แรด
ภาษาอังกฤษ : Rhino

ตัวอย่าง : កូនរមាសវង្វេងមេ
อ่านว่า : โกน โร เมียะห์ วง เวง เม
แปลว่า : ลูกระมาศหลงแม่

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %