រមាស-ระมาศ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រមាស
อ่านว่า : โร เมียะห์
แปลว่า : ระมาศ หรือ แรด
ภาษาอังกฤษ : Rhino

ตัวอย่าง : កូនរមាសវង្វេងមេ
อ่านว่า : โกน โร เมียะห์ วง เวง เม
แปลว่า : ลูกระมาศหลงแม่

ความคิดเห็น