រនាត-ระนาด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រនាត
อ่านว่า : โรเหนียด
แปลว่า :

ระนาด
អានថា : រ៉ៈណាត
ภาษาอังกฤษ : xylophone

ตัวอย่าง : ក្មេងៗចង់បានរនាតតូចៗ។
อ่านว่า : กฺเมงๆ จ็อง บาน โรเหนียด โตกจ์ๆ
แปลว่า : เด็กๆอยากได้ระนาดตัวน้อยๆ
អានថា : ដេក់ៗ យ៉ាក ដ់ាយ រ៉ៈណាត តួ ណ៑យៗ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น