រថភ្លើង-รถไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
រថភ្លើង-รถไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

រថភ្លើង-รถไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : រថភ្លើង
อ่านว่า : รถเพิง
แปลว่า : รถไฟ
អានថា : រថហ្វៃ
ภาษาอังกฤษ : Train

ตัวอย่าง : ខ្ញុំជិះរថភ្លើងពីប៊ុរីរ៉័ម្យទៅបាងកកយូរៗម្ដង។
อ่านว่า : คญ จิฮ์ รถเพลิง ปี บุรีรัมย์ โตว บางกอก ยูๆ มะดอง
แปลว่า : ผมนั่งรถไฟจากบุรีรัมย์ไปกรุงเทพนานๆครั้ง
អានថា : ផ៎ុមណាំងរថហ្វៃចាកប៊ុរីរ័ម្យប៉ៃគ្រុងថេបណានៗខ្រាំង

ความคิดเห็น