រត់-วิ่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Marathon

ภาษาเขมร : រត់
อ่านว่า : รด
แปลว่า : วิ่ง
អានថា : វីង់
ภาษาอังกฤษ : run

ตัวอย่าง : ពួកម៉ាកខ្ញុំរត់លឿនណាស់
อ่านว่า : ปัวะก์ มะก์ คญม รด เลือนน่ะฮ์
แปลว่า : เพื่อนฉันวิ่วเร็วมาก
អានថា : ភ់ឿនឆ៎ាន់ វីង់ រេវ ម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น