រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រង-แผนผังบริหาร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร : រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រង
อ่านว่า : รัจะนา ซ็อมป็อน กรบโกรง
แปลว่า : แผนผังบริหาร
អានថា : ភែនផាំងបរិហាន
English : Administration structure

ตัวอย่าง : នេះជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សាលារៀនយើង។
อ่านว่า : นิฮ์ เจีย รัจะนา ซ็อมป็อน กรบโกรง โรเบ๊าะฮ์ ซาลาเรียน เยิง
แปลว่า : นี่คือแผนผังบริหารของโรงเรียนเรา
អានថា : នីឃឺភែនផាំងបរិហានខងរោងរៀនរ៉ាវ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %