រចនាក្រាហ្វិក-ออกแบบกราฟิก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រចនាក្រាហ្វិក
อ่านว่า : รักจะนา กราฟิก
แปลว่า : ออกแบบกราฟิก
អានថា : អកប៊ែបក្រាហ្វិក
ภาษาอังกฤษ : Graphic Design
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំជំនាញខាងរចនាក្រាហ្វិក។
อ่านว่า : คญม จุม เนียงญ์ คาง รักจะนา กราฟิก
แปลว่า : ฉันเชี่ยวชาญทางด้านออกแบบกราฟิก
អានថា : ឆា៎ន់ឆៀវ់ឆានថាងដា់នអកប៊ែបក្រាហ្វិក

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น