រង្វង់មូល-วงเวียน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : វង្វង់មូល
อ่านว่า : รง วง มูว์ล
แปลว่า : วงเวียน
អានថា : វង់វាន
ภาษาอังกฤษ : Roundabout

ตัวอย่าง : គម្រោងសាសង់វង្វង់មូលហើយនឹងរូបពិត
อ่านว่า : กมโรง ซางซ็อง รงวงมูว์ล เฮิว์ย นึง รูป เปิ่ด
แปลว่า : เค้าโครงของวงเวียนและภาพจริง
អានថា : ខាវឃ្រោងខ៎ងវង់វានលែៈផាបជីង់

ความคิดเห็น