រង្វង់មូល-วงเวียน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : វង្វង់មូល
อ่านว่า : รง วง มูว์ล
แปลว่า : วงเวียน
អានថា : វង់វាន
ภาษาอังกฤษ : Roundabout

ตัวอย่าง : គម្រោងសាសង់វង្វង់មូលហើយនឹងរូបពិត
อ่านว่า : กมโรง ซางซ็อง รงวงมูว์ล เฮิว์ย นึง รูป เปิ่ด
แปลว่า : เค้าโครงของวงเวียนและภาพจริง
អានថា : ខាវឃ្រោងខ៎ងវង់វានលែៈផាបជីង់

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %