យិនស៊ិន-โสม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

    មើមយិនស៊ិន

ภาษาเขมร: យិនស៊ិន
อ่านว่า: เยิน เซิน


แปลว่า: โสม
អានថា: ស៊ោម
ภาษาอังกฤษ: ginseng

ตัวอย่าง: ខ្ញុំចង់ទិញមើមយើនស៊ិនយកមកស្ងោរស៊ុប។
อ่านว่า: คญม จ็อง ติงญ์ เมิม เยิน เซิน โหยก โหมก ซฺงอ ซุบ

แปลว่า: ฉันอยากซื้อ(หัว)โสมเอามาต้มซุป
អានថា: ឆា៎ន់យ៉ាកស៊ឺ(ហ៎ួ)ស៊ោមអាវម៉ាតុមស៊ូប់

 

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น