យកចិត្តទុកដាក់-เอาใจใส่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

pc-slow-2ภาษาเขมร : យកចិត្តទុកដាក់
อ่านว่า : โหยก เจิด ตุก ดะก์
แปลว่า : เอาใจใส่
អានថា : អា់វ ចៃ សៃ
ภาษาอังกฤษ : to pay attention, to take an interest in
Listen :

ตัวอย่าง : ការងាររបស់យើងត្រូវតែធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់។
อ่านว่า : กา เงีย โรเบาะฮ์ เยิง ตฺโรว แตย์ ทฺเวอ ดอย โหยก เจิด ตุก ดะก์
แปลว่า : งานของเราต้องทำด้วยการเอาใจใส่
អានថា : ង៉ាន ខ៎ង រ៉ាវ តង់ ថាំ ដួយ កាន អៅ ចៃ សៃ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น