ម្លេះ-จัง,แท้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ម្លេះ
อ่านว่า : มแล้ะฮ์
แปลว่า : จัง, แท้
អានថា : ចាំង, ធ៑ែ

ตัวอย่าง : ចេកអីធំម្លេះ?
อ่านว่า : เจก แอ็ย ธม มแล้ะฮ์
แปลว่า : กล้วยอะไรใหญ่แท้
អានថា : ក្លួយ់ អៈរ៉ៃ យ៉ៃ ចាំង

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น