ម៉ោង-โมง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ម៉ោង
อ่านว่า : เมาว์ง
แปลว่า : โมง นาฬิกา
ภาษาอังกฤษ : Clock

ตัวอย่าง : តាមរូប ពេលនេះម៉ោង ១០:៤៨។
อ่านว่า : ตาม รูบ เปว์ล นิ่ฮ์ โมง ด็อบ : แซย์ เสิบ ปรำ แบ็ย เนีย ตี
แปลว่า : ตามรูป คณะนี้เวลา สิบนาฬิกา : สี่นิบแปดนาที

ป.ล. หากสลับคำว่า ម៉ោង กับตัวเลข จะเปลี่ยนความหมายเลยน่ะครับ เช่น
โมว์ง มวย = หนึ่งโมง
มวย โมว์ง = หนึ่งชั่วโมง

ความคิดเห็น