ម៉ែអាថ្លែន ใครเคยได้ยินคนเขมรพูดคำนี้มั่ง

Spread the love

image

ให้ออกความคิดก่อน
เดี่ยวผมอธิบายให้ฟัง

ความคิดเห็น