ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ម៉ូតូ
อ่านว่า : โมโต
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์
អានថា :  ម៉តឺសៃ
ภาษาอังกฤษ : Motorcycle

ตัวอย่าง : នេះគឺម៉ូតូអ្នកណា?
อ่านว่า : นิฮ์ กือ โมโต เนียะนา
แปลว่า : นี่คือมอเตอร์ไซค์ใคร
អានថា : នីឃឺម៉តឺសៃខ្រៃ

ความคิดเห็น