ម៉ាស៊ីនគិតលេខ-เครื่องคิดเลข ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ម៉ាស៊ីនគិតលេខ
อ่านว่า : มาซีนเกิ่ดเลข
แปลว่า : เครื่องคิดเลข
អានថា :  ឃ្រឿងឃីត់លេខ
ภาษาอังกฤษ : Calculator

ตัวอย่าง : ម៉ាស៊ីនគិតលេខខ្ញុំអស់ថ្មហើយ។
อ่านว่า : มาซีนเกิ่ดเลข คญม เอ๊าะฮ์ ทฺมอ เฮว์ย
แปลว่า : เครื่องคิดเลขฉันแบ๊ตหมดแล้ว
អានថា : ឃ្រឿងឃីត់លេខឆ័៎នប៊ែតមត់លែ់វ

ความคิดเห็น