ម៉ត់-ละเอียด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ម៉ត់
อ่านว่า : ม็อด
แปลว่า : แหลก, ละเอียด
អានថា : លែក, ឡៈអៀត
ภาษาอังกฤษ : be fine as powder
Listen :

ตัวอย่าง : បុកគ្រឿងឲ្យម៉ត់ណា។
อ่านว่า : บกเกรือง ออย ม็อด น่า
แปลว่า : ตำเครื่องให้แหลกนะ
អានថា : តាំឃ្រឿងហៃ់លែកកន់ណះ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น