មេអំបៅ-ผีเสื้อ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : មេអំបៅ
อ่านว่า : เม อ็อม เบา
แปลว่า : ผีเสื้อ
ภาษาอังกฤษ : Butterfly

ตัวอย่าง : មេអំបៅទំលើផ្កាស្បៃរឿង។
อ่านว่า : มเ อ็อม เบา ต็ม เลอ ผกา
แปลว่า : ผีเสื้อเกาะบนดอกไม้

ความคิดเห็น