មេរំខាន-ตัวกวน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : មេរំខាន
อ่านว่า : เม รม คาน
แปลว่า : ตัวกวน
អានថា : តួកួន
ภาษาอังกฤษ : Marauder

ตัวอย่าง : ចង់មានមេរំខានម្នាក់
อ่านว่า : จ็อง เมียน เม รม คาน มฺเนียะก์
แปลว่า : อยากมีตัวกวนสักคน
អានថា : យ៉ាកមីតួកួនសាក់ឃន់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น