មេរៀន-บทเรียน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

lesson
ภาษาเขมร : មេរៀន
อ่านว่า : เมเรียน
แปลว่า : บทเรียน
អានថា : ប៊ត់រៀន
ภาษาอังกฤษ : Lesson

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនទី 3។
อ่านว่า : ทฺไง นิฮ์ เยิง เนิง เรียน เมเรียน ตี แบ็ย
แปลว่า : วันนี้เราจะเรียนบทที่ 3
អានថា : វ៉ាន់នីរ៉ាវចៈរៀនប៊ត់ធី ស៎ាម

Admin : Rithy

ความคิดเห็น