មេតុងទីន เมตงตีน – เท้าแชร์

Spread the love

8977b9b2-a0e4-44c5-ae5c-0c63b27dd117

ที่ตลาดโรงเกลือ พ่อค้าแม่ขายเขานิยมเ่ล่นแชร์กัน เปียรายวัน เปียรายสัปดาห์ และเท้าแชร์ ซึ่งคนเขมรเรียกว่า เมตงตีน บางคนก็ซื่อสัตย์บางคนก็หนีหายไป อย่างรายนี้หนีไม่ทันเขาแจ้งตำรวจจับมาดำเนินคดี

ความคิดเห็น