មេដាយ-เหรียญ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
មេដាយ-เหรียญ ภาษาเขมรวันละคำ

មេដាយ-เหรียญ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មេដាយ
อ่านว่า : เมดาย
แปลว่า : เหรียญรางวัล
អានថា : រ៎ៀនរ៉ាងវ៉ាន់
ภาษาอังกฤษ : Medal

ตัวอย่าง : ស្នាមញញឹមប្រកបដោយមោទនភាពជាមួយមេដាយមាសរបស់នាង។
อ่านว่า : ซนาม โญญึม ปรอกอบ ดอว์ย โมตะนะ เพียบ เจียมวย เมดาย เมียะฮ์ โรเบ๊าะฮ์ เนียง
แปลว่า : รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจกับเหรียญทองของเธอ
អានថា : រ៉យយីមធី់តេមប៉ៃដួ់យខ្វាមផ់ាកភូមចៃកាប់រ៎ៀនថងខ៎ងធើ

ความคิดเห็น