មើល-มอง,ดู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: មើល
อ่านว่า: เมิล สะกดกับ ลลิง ไม่ใช่แม่กนน่ะครับ ใครไม่แน่ใจคอมเม้นต์ถามได้เลย
แปลว่า: มอง หรือ ดู
អានថា: ម៉ង ឬ ឌូ
ภาษาอังกฤษ: To look, to watch

ตัวอย่าง: បងប្អូនគិតថាពួគគាត់កំពុងមើលអ្វី?
อ่านว่า:เกิ่ด ทา ปวก ก็อด ก็อมปง เมิล อแว็ย
แปลว่า: คิดว่าพวกเขากำลังมองอะไร
អានថា: ឃីតវ៉ាភួក់ខ៎ោវកាំឡាំងម៉ងអៈរ៉ៃ

เอาเป็นว่าใครทราบคอมเม้นตอบด้วยน่ะครับ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น