មួកសុវត្តិភាព-หมวกกันน็อค ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

មួកសុវត្តិភាព

ภาษาเขมร : មួកសុវត្ថិភាព ឬ មួកគ្លុប
อ่านว่า : มัวะ โซะ วัด เต เพียบ หรือ มัวะ กลุบ
แปลว่า : หมวกนิรภัย หรือ หมวกกันน็อค
ภาษาอังกฤษ : Helmet

ตัวอย่าง : ពេលបើកម៉ូតូ កុំភ្លេចពាក់មួកសុវត្តិភាពណាកូន។
อ่านว่า : เปวล์ เบิว์ก โมโต กม พเล็ยจ์ เปียะ มัวะ โซ วัด เต เพียบ นา โกน
แปลว่า : เวลาขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมส่วมหมวกนิรภัยนะลูก

ความคิดเห็น