មុខមាត់-หน้าตา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : មុខមាត់
อ่านว่า : มุกม็วด
แปลว่า :

หน้าตา
អានថា : ណា់តា
ภาษาอังกฤษ : how someone looks like

ตัวอย่าง : អ្នកណាអាចធ្វើមុខមាត់ដូចគាត់បានអត់?
อ่านว่า : เนียะ นา อากจ์ ทเวฺอ มุข ม็วด โดกจ์ ก็วด บาน อ๊อด
แปลว่า : ใครจะทำหน้าเหมือนแกได้ไหม
អានថា : ខ្រៃចៈថាំណា់ម៎ឿនគែដា់យម៉ៃ៎

Admin : Rithy

ความคิดเห็น