មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មឹក
อ่านว่า : หมึก, เหมิก, มึก, เมิ่ก
แปลว่า : ปลาหมึก
ภาษาอังกฤษ : Squid

ตัวอย่าง : អាកាសធាតុបែបនេះបើបានមឹកអាំងក្លែមស្រាបៀរពិតជាល្អ។
อ่านว่า : อาก๊ะฮ์สะเธียด แบย์บ นิ่ฮ์ เบิว บาน หมึก อัง กแลย์ม ซ-รา เบีย เปิ่ดเจีย ละออ
แปลว่า : อากาศอย่างงี้ถ้าได้ปลาหมึกย่างแกล้มเบียร์จะดีมาก

ความคิดเห็น