មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មីឆា, ឆាមី
อ่านว่า : มีชา, ชามี
แปลว่า : ผัดมาม่า
ภาษาอังกฤษ : Fried instant noodle

ตัวอย่าง : ឃើញមីឆាហើយនឹកបងប្រុសខ្ញុំ ព្រោះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមីឆាណាស់។
อ่านว่า : เคิงญ์ มีชา เฮิว์ย เนิก บอง ปโร๊ะฮ์ คญม  ปโร๊ะฮ์ ก็วด โจวล์ เจิด ญำ มีชาน่ะฮ์
แปลว่า : เห็นผัดมาม่าแล้วคิดถึงพี่ชาย เพราะแกชอบกินผัดมาม่ามาก

ความคิดเห็น