មិនគួរ-ไม่ควร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เสียดาย
ภาษาเขมร : មិនគួរ
อ่านว่า : เมิน กัว
แปลว่า : ไม่ควร, ไม่น่า
អានថា : ម៉ៃឃួន, ម៉ៃណា់
ภาษาอังกฤษ :Should not

ตัวอย่าง : អ្នកមិនគួរភ្លេចពាក្យសន្យាយើងសោះ។
อ่านว่า : เนียะ เมิน กัว พฺเล็กจ์ เปียะ ซ็อน นฺยา เยิง เซาะฮ์
แปลว่า : คุณไม่น่าลืมสัญญาเราเลย
អានថា : ឃូន់ ម៉ៃឃួន លឺម សាន់យ៉ា រ៉ៅវ លើយ

ความคิดเห็น