មិត្ត,ពួកម៉ាក-เพื่อน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
មិត្ត,ពួកម៉ាក-เพื่อน ภาษาเขมรวันละคำ

មិត្ត,ពួកម៉ាក-เพื่อน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មិត្ត, ពួកម៉ាក
อ่านว่า : เมิด หรือ ปัวะก์ มะก์
แปลว่า : เพื่อน
អានថា : ភ់ឿន
ภาษาอังกฤษ : Friend

ตัวอย่าง : មិត្តល្អ មិនរត់ចោលយើងពេលមានទុក្ខ ហើយមិនភ្លេចយើងពេលបានសុខ។
อ่านว่า : เมิด ละออ เมิน รด จอว์ล เยิง เปวล์ เมียน ตุก เฮิว์ย เมิน พเล็กจ์ เยิง เปว์ล บาน สก
แปลว่า : เพื่อนแท้ จะไม่หนี(ทิ้ง)เราเมื่อมีความทุกข์ยาก แล้วก็ไม่ลืมเราเมื่อมีความสุข
អានថា : ភ់ឿនធែ ចៈម៉ៃនី៎ (ធីង) រ៉ាវ ម់ឿមីខ្វាមធុកយ៉ាក លែវ​ក៏ម៉ៃលឺមរ៉ាវម់ឿមីខ្វាមស៊ុក

ความคิดเห็น