មាន់-ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image
ภาษาเขมร : មាន់
อ่านว่า : ม็อน, ม็วน
แปลว่า : ไก่
អានថា : កៃ
ภาษาอังกฤษ : chicken, hen, cock
Listen :

ตัวอย่าง : ផ្ទះខ្ញុំមានចិញ្ចឹមមាន់។
อ่านว่า : พฺเตียะ คญม เมียน เจ็งญ์ เจิม ม็วน
แปลว่า : บ้านผมไก่เลี้ยง
អានថា : បា់ន ភ៎ម់ មី កៃ លាង

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

វា-มัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Tue Oct 6 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : វា อ่านว่า : เวีย แปลว่า : มัน អានថា : ម៉ាន់ ภาษาอังกฤษ : it Listen : ตัวอย่าง : ស្នេហាវាធំធេងខ្លាំងណាស់។ อ่านว่า : ซะแนฮา เวีย ธม เธง คลัง นะฮ์ แปลว่า : รักมันใหญ่มาก អានថា : រ៉ាក់ ម៉ាន់ យ៉ៃ ម៉ាក By Admin: Ny Rithy ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 4,215 Related Posts:មាន់បារាំង-ไก่งวง ภาษาเขมรวันละคำ […]
%d bloggers like this: