មាន់-ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image
ภาษาเขมร : មាន់
อ่านว่า : ม็อน, ม็วน
แปลว่า : ไก่
អានថា : កៃ
ภาษาอังกฤษ : chicken, hen, cock
Listen :

ตัวอย่าง : ផ្ទះខ្ញុំមានចិញ្ចឹមមាន់។
อ่านว่า : พฺเตียะ คญม เมียน เจ็งญ์ เจิม ม็วน
แปลว่า : บ้านผมไก่เลี้ยง
អានថា : បា់ន ភ៎ម់ មី កៃ លាង

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น