មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មាន់អាំង
อ่านว่า : ม็วน อัง
แปลว่า : ไก่ย่าง
ภาษาอังกฤษ : Grilled Chicken

ตัวอย่าง : ចង់សាកញ៉ាំមាន់អាំងបែបខ្មែរអត់?
อ่านว่า : จ็อง ญำ ม็วน อัง แบย์บ คแมย์ อ๊อด?
แปลว่า : อยากกินไก่ย่างแบบเขมรไหม

ความคิดเห็น