មាន់ផាក់ឡូវ-พะโล้ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
មាន់ផាក់ឡូវ-พะโล้ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់ផាក់ឡូវ-พะโล้ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មាន់ផាក់ឡូវ
อ่านว่า : ม็วน พะก์ โลว
แปลว่า : พะโล้ไก่ รสชาติคล้ายๆกับต้มขาหมู
ภาษาอังกฤษ : Chicken Phak Low

ตัวอย่าง : ក្នុងចំណោមម្ហូបទាំងអស់ ខ្ញុំចូលចិត្តមាន់ផាក់ឡូវជាងគេ។
อ่านว่า : กนง จ็อมโนว์ม มโฮบ เตียง เอ๊าะฮ์  คญม โจวล์เจิด ม็วน พะก์โลว เจียง เก
แปลว่า : ในบรรดาเมนูทั้งหมด ผมชอบพะโล้ไก่ที่สุด

ความคิดเห็น