មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី-ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី-ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី-ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី
อ่านว่า : ม็วน ชา กร็วบ ซวาย จันตี
แปลว่า : ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาษาอังกฤษ : Fried chicken with cashew nut

ตัวอย่าง : អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែ សូមណែនាំមាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី។
อ่านว่า : เนียะก์ แดย์ล โจว์ลเจิด ญำ บ็อนแลย์  โซม แนย์น็วม ม็วน ชา กร็วบ ซวาย จันตี
แปลว่า : ใครที่ชอบกินผัก ขอแนะนำผัดไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

ความคิดเห็น