មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល-คลินิก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល
อ่านว่า: มนตี ซ็อมราก ปเยีย บาวล์
แปลว่า:  คลีนิค
អានថា: ឃ្លីនីក
ภาษาอังกฤษ: Clinic

ตัวอย่าง: នៅប្រទេសថៃ មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលជាជម្រើសមួយសម្រាប់អ្នកមានលុយ។
อ่านว่า: : เนิวปรอเต๊ะไทย มนตีซ็อมราก ปเยียบาวล์ เจีย จมเรอะ มวยซ็อมรับ เนียะเมียนลุย
แปลว่า: ที่เมืองไทย คลีนิคเป็นอีกทางเลือกของคนมีเงิน
អានថា: ធីមឿងថៃ ឃ្លីនីកពេន់អ៊ីកថាងលឿកខ៎ងឃន់មីងើន

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น