មធ្យមភាគ-ค่าเฉลี่ย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : មធ្យមភាគ
อ่านว่า : มัธยมะเพียะก์
แปลว่า : ค่าเฉลี่ย
អានថា : ខា់ ឆៈលៀ
English : average

ตัวอย่าง : មធ្យមភាគលទ្ធផលពិន្ទុប្រលងថ្នាក់ជាតិថៃ។
อ่านว่า :มัธยมะเพียะก์ ลัดทะพอล เปินตุ ปรอลอง ทนะ เจียด ไทย

แปลว่า : คะแนนเฉลี่ยผลสอบระดับชาติไทย
អានថា : ខៈនែនឆៈលៀភន់សបរៈដាប់ឆាតថៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น