មជ្ឈមណ្ឌល-ศูนย์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : មជ្ឈមណ្ឌល
อ่านว่า : มักจ์ เชียะ โม็น โด็ว์ล
แปลว่า :ศูนย์
អានថា : ស៊ូន(เสียง ๋)
ภาษาอังกฤษ : Center

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សដំរីថៃ។
อ่านว่า : คฺญม ทฺล็วบ โตว มักจ์ เชียะ โม็น โด็ว์ล อะภิเรียะก์ ด็อม แร็ย ไทย
แปลว่า : ฉันเคยไปศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
អានថា : ឆា៎ន់ ឃើយ ប៉ៃ ស៊ូន អៈនុរ៉ាក់ ឆ៑ាង ថៃ។

Admin : Rithy

ความคิดเห็น