មង្ឃុត-มังคุด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : មង្ឃុត
อ่านว่า : มงคุด
แปลว่า : มังคุด
ภาษาอังกฤษ : Mangosteen

ความคิดเห็น