មង្ឃុតព្រៃ คนเขมรเขาเรียก มงฆุดเปร็ย คนไทยเรียก มังคุดป่า

Spread the love

SONY DSC

ริมทางหลวงหมายเลข 5 เขตจังหวัดกำปงฉนังท่านจะเห็นเขาวางขาย เป็นผลไม้ป่า

dsc01688

ความคิดเห็น